UniverzitaPardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,

Český železničářský esperantský svaz, z.s.,

zvou na odborný seminář s mezinárodníúčastí

EVROPSKÉ ŽELEZNICE: udržitelná železničnídoprava

6. března 2023, 14:00 –16:30 h, místnost DB 01008

Na semináři vystoupí:

Rodica Todor (RO): Projekt VERDEN.

Vito Tornillo (IT): Kombinovaná doprava.

LarsSözüer (DE/CH): Přeprava jízdních kol ve vlacích.

RomanŠtěrba (CZ): Správa železnic, s.o. a strategie udržitelnosti.

Seminářje pořádán v rámci 30. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera.

Přednášky i diskuzebudou tlumočeny z esperanta do českého jazyka. Účast bude možná také on-line.Informace: cefea@centrum.cz

 

 

 Verden kunveno/Jednání projektu VerdenPardubice.

4. – 7. 3.2023

 

4.3.– sabato/sobota – alveno/příjezd

5.3.– dimanĉo/neděle

          – Verden kunveno/Jednání projektu Verden

         9,00 – 12,00        laborkunveno/pracovní jednání – informoj deprojekto-kontribuantoj

         12,00 – 13,30      tagmanĝo/oběd (restoracio/restaurace- Yobi Asian Food),

         13,30 – 16,00      laborkunveno/pracovní jednání  a představení brožury projektu

         17,00 – 19,00      promeno en la urbo/procházka městem

         19,00 – 21,00      vespermanĝo/večeře

6.3.– lundo

            – antaŭtagmeze/dopoledne – Verden kunveno/Jednáníprojektu Verden

         9,00 – 12,00        laborkunveno/pracovní jednání – plano por venonta kunveno/plányna další setkání

                                                                                - financajaferoj /finanční záležitosti

         12,00 – 13,30 tagmanĝo/oběd(restoracio/restaurace- Yobi Asian Food),

         - posttagmeze/odpoledne – prelegoj UniverzitatoPardubice/přednášky na univerzitě Pardubice

         14,00 – 16,00      prelegoj/přednášky

        19,00 – 21,00      vespermanĝo/večeře

7.3.– mardo – forveturo/odjezd

 

Jednání se uskuteční v prostorách hoteluLabe a zúčastnit některých částí může po předchozím nahlášení každý, kdo sezajímá o problematiku trvale udržitelné dopravy. Případní zájemci nechť senahlásí na adrese cefea@centrum.cz

Jednacím jazykem je esperanto.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.